21 Mai 2019

Inscripcións ao 50 Rallye de Ferrol

O peche das inscripcións terá lugar ás 20.00 horas do día 10 de xulio de 2019.

A inscripción deberá realizarse obligatoriamente de xeito on-line a través da páxina web da RFEdeA.

http://rfeda.fedeauto.info/

O número máximo de inscritos fixase en 80 vehículos. No caso de superar esta cifra, a selección se fará de acordo co establecido no Regulamento Deportivo do CERA.

O Comité organizador reservase o dereito de rechazar unha inscripción de acordo co estabelecido no artigo 3.14 do CDI.

Os dereitos de inscripción fixanse en:

 • Coa publicidade proposta polo organizador 495,00 € (+IVA)
 • Sin a publicidade proposta polo organizador 990,00 € (+IVA)

Os dereitos de inscripción para o Shakedown fixanse en:

 • Coa publicidade proposta polo organizador 200,00 € (+IVA)
 • Sin a publicidade proposta polo organizador 400,00 € (+IVA)

Outros dereitos:

 • Placas de asistencia adicionais 150,00 € (+IVA)
 • Ouvreur (só pilotos prioritarios) 300,00 € (+IVA)

As inscripcións deberán realizarse a través da aplicación web da RFEDA, cumplindo o estabelecido no anexo 7, antes da hora límite do peche de inscripcións, debéndose abonar – a través da devandita aplicación- o importe da inscripción.

A solicitude de inscripción non será aceptada:

 • Se non se abonaron os dereitos de inscripción.
 • Se non se cumplimenta en todos os seus apartados.
 • Se non se indica na mesma o número da Ficha de Homologación do vehículo inscrito.

Os dereitos de inscripción serán totalmente reembolsados:

 • Aos solicitantes cuia inscripción fora rechazada.
 • En caso de que a competición non se celebrara.

O organizador poderá reembolsar ata un 75 % dos dereitos de inscripción aos concursantes que, por razóns de forza maior debidamente verificadas, non puideran presentarse á competición.