18 Mai 2018

Documentos para participantes

Declaración de neumáticos: https://www.rfeda.es/documents/20185/983859/CERA+2019+ANEXO+12+DECLARACION+NEUMATICOS.pdf

Solicitude neumáticos Comodín:
https://www.rfeda.es/documents/20185/983859/CERA+2019+ANEXO+12+SOLICITUD+NEUMATICOS+COMODIN.pdf

Ficha de equipamento para participantes:
https://www.rfeda.es/fichas-equipamiento-seguridad

Recordatorio para os participantes

https://www.rfeda.es/documents/20185/983859/CERA+2019+ANEXO+12+RECORDATORIO+CONCURSANTES.pdf

DECLARACIÓN DE NEUMÁTICOS

O procedimento para declarar os neumáticos a utilizar será o seguinte:

1. Cada equipo deberá presentar a plantilla adxunta, denominada “DECLARACIÓN DE NEUMÁTICOS”, cumplimentada na súa totalidade previamente Á SAIDA DE CADA SECCIÓN e cando o vehículo entre na zona de marcaxe.
2. A “DECLARACIÓN DE NEUMÁTICOS” debe estar cumplimentada en letras maiúsculas ou ben a ordenador.
3. Toda “DECLARACIÓN DE NEUMÁTICOS” que non esté firmada polo concursante ou que conteña algún dato incompleto non será considerada como válida.
4. Se na “DECLARACIÓN DE NEUMÁTICOS” algún número dos copiados dos códigos de barras non é lexible, será considerado como nulo.
5. Se os neumáticos tiveran o código de barras soamente por un lado do mesmo, o concursante deberá copiar, con díxitos lexibles e con rotulador permanente de pintura, a numeración do código no outro lado.
6. Os concursantes que utilicen neumáticos sen código de barras, deberán cumplimentar a “DECLARACIÓN DE NEUMÁTICOS” poñendo en cada apartado “CARECE DE CÓDIGO DE BARRAS” e seguirán o mesmo proceso que os que o teñen.
7. Toda “DECLARACIÓN DE NEUMÁTICOS” que conteña unha falsa declaración, será considerada como nula e invalidada e poderá acarrear as sancións que o Colexio de Comisarios Deportivos estime oportunas.
8. OS NEUMÁTICOS DEBERÁN TER, SEMPRE COMPLETO, O MARCAXE DA ESCULTURA E O TIPO DE COMPOSTO. A súa falta poderá acarrear as sancións que o Colexio de Comisarios Deportivos estimen oportunas.

A plantilla deberá ser entregada ao Delegado Técnico da R.F.E. de A. ou ao responsable na zona de marcaxe.
OS CONCURSANTES, OU ALGÚN MEMBRO DA SUA ASISTENCIA, SERÁ O ENCARGADO DE ABRIR E PECHAR O MALETEIRO DO VEHÍCULO E POÑER A/S RODAS DE REPOSTO CARA ARRIBA PARA O MARCAXE.

SOLICITUDE DE NEUMATICOS COMODÍN

Os concursantes QUE VAIAN A UTILIZAR NEUMATICOS COMODIN deberán encher o documento específico e presentalo na zona de marcaxe xunto coa folla de declaración de neumáticos.

Non será aceptado NINGÚN NEUMÁTICO COMODÍN QUE NON VEÑA DECLARADO no documento destinado ao efeito.

PEGATINAS NAS LAMIAS

1. O vehículo deberá presentarse NA ZONA DE MARCAXE SEN NENGUHA PEGATINA DE PROBAS ANTERIORES NAS LAMIAS.
2. As pegatinas do Rallye DEBERÁN PERMANECER ATA A FINALIZACIÓN DO MESMO.

FICHA DE EQUIPAMENTO DE SEGURIDADE PARA RALLYES.

1. O piloto e/ou copiloto QUE NON O FIXERA EN COMPETICIÓNS ANTERIORES, O MODIFICARAN ALGUN ELEMENTO, deberán presentar nas verificacións administrativas ou na entrega de documentación a ficha de equipamento de seguridade. O organizador comprobará que a mesma esta cumplimentada e se lla devolverá ao piloto e/ou copiloto, que DEBERÁ ENTREGALA ao Delegado Técnico nas verificacións técnicas previas (zona de pesaxe).
2. Tanto a normativa coma os formularios de fichas de equipamento de seguridade poderán atoparse pinchando AQUI.